Sociální rehabilitace

01.01.2023

Tyfloservis, o.p.s. poskytuje sociální rehabilitaci nevidomým a slabozrakým lidem ve věku 15 let a více žijícím v celé České republice. Úkolem služby je zorientovat nevidomého nebo slabozrakého klienta v nové životní situaci a podpořit jej na cestě k samostatnému životu.

Služba sociální rehabilitace je zajišťována ambulantně i terénně a to jak formou jednorázové pomoci, tak dlouhodobých individuálních (častěji) nebo skupinových kurzů (výjimečně). V rámci rehabilitačních kurzů si klienti naučí samostatně zvládat nejrůznější činnosti nezbytné pro snížení jejich závislosti na cizí pomoci. Kurzy trvají zpravidla 5 měsíců až 1 rok, délka se odvíjí od potřeb konkrétního klienta. V rámci dlouhodobých kurzů si klienti mohou osvojit následující dovednosti:

Prostorovou orientaci a samostatný pohyb v prostoru: Výuka zahrnuje nácvik chůze s průvodcem, s bílou holí, dalšími vhodnými pomůckami či vodicím psem.

Nácvik sebeobslužných dovedností: zahrnuje nácvik dovedností jako je osobní hygiena, vaření, praní, žehlení, úklid, péče o oblečení, péče o dítě apod.

Čtení a psaní Braillova písma: kurz zahrnuje nácvik čtení hmatem, nácvik psaní na Pichtově psacím stroji a pražské tabulce, tvorbu vlastních poznámek, označování předmětů braillskými popisky atd.

Nácvik vlastnoručního podpisu: v rámci kurzu vlastnoručního podpisu se zrakově handicapovaní lidé seznámí s tvary písmen a jejich spojováním, různými druhy psacích potřeb a jejich správným používáním atd.

Nácvik psaní na klávesnici počítače: lidé se zrakovým handicapem se v rámci tohoto kurzu mohou naučit ovládat klávesnici počítače bez zrakové kontroly, což zvýší jejich možnost pracovního uplatnění a zároveň schopnost komunikace s okolím.

Nácvik sociálních dovedností: cílem je zvýšení schopnosti zrakově handicapovaných navazovat mezilidské vztahy, aktivně v nich setrvávat a zapojit se tak do běžných sociálních interakcí.