Zdravotně-edukační služby

01.01.2023

Cílem zdravotně-edukačních služeb Tyfloservisu, o.p.s. je vybavit osoby s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením informacemi a praktickými dovednostmi nezbytnými pro schopnost žít v co nejvyšší možné míře samostatným a nezávislým životem; podpořit schopnost osob s těžkým zrakovým postižením efektivně využívat zbylé zrakové funkce a posílit jejich potenciál; podpořit integraci osob s těžkým zrakovým postižením do běžné společnosti; seznámit odbornou i širokou laickou veřejnost s problematikou života s těžkým zrakovým postižením a se způsoby navázání kontaktu a poskytnutí pomoci nevidomým a slabozrakým osobám.

Uvedených cílů je dosahováno prostřednictvím těchto aktivit:

Rehabilitace zraku: jedná se o nalezení a nacvičení optimálních postupů využití zraku (reedukace zraku), které vedou k efektivnímu využití oslabeného nebo zhoršujícího se zraku, resp. ke zlepšení schopnosti vidění.

Poradenství v oblasti výběru a získávání kompenzačních pomůcek pro osoby slabozraké a prakticky nevidomé.

Poradenství v oblasti výběru a získávání pomůcek pro osoby nevidomé.

- Poradenství při úpravách prostředí (bytu, pracoviště či výukových prostor) a odstraňování architektonických bariérz hlediska potřeb nevidomých a slabozrakých.

Rozvoj využití kompenzačních smyslů: jedná se zejména o rozvoj dalších smyslů, zejm. hmatu a sluchu, které do určité míry mohou saturovat informační deficit způsobený oslabením či ztrátou zraku).

- Podpora akceptace zrakové vady jakožto významného klinicko-psychologického fenoménu. Pomáhá jak při výběru kompenzačních pomůcek, tak i při samotné reedukaci zraku.

Součástí projektu je dále také:

Edukace rodinných příslušníků či jiných osob blízkých člověku s těžkým zrakovým handicapem.

- Zajištění informačních a osvětových aktivit (přednášky, semináře, zážitkové akce, tvorba informačních materiálů), jejichž cílem je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s problematikou zrakového handicapu a správnými způsoby navázání kontaktu a poskytnutí pomoci lidem s těžkým zrakovým postižením.